Decentralisaties en accountant? Het is de vraag…

Decentralisaties accountant

Onlangs werd in Binnenlands Bestuur de vraag gesteld of gemeenten wel een goedkeurende accountantsverklaring gaan krijgen ten aanzien van de decentralisaties van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet? Ook vanuit de beroepsvereniging van accountants (NBA) is inmiddels een aantal noodsignalen afgegeven richting zowel gemeenten als zorgaanbieders. Of het allemaal gaat helpen is de vraag.

In 2015 geldt het recht op zorgcontinuïteit. Voor gemeenten is het lastig om zicht te hebben op de omvang van deze groep cliënten. Wie zijn het, waar zijn ze in zorg en wat kost het? Voor nieuwe cliënten die zich in 2015 hebben gemeld, geldt dat er door de gemeente een beschikking is afgegeven en dat er daarmee inzicht is in het zorgverbruik. Voor de oude cliënten van voor 2015 is een gemeente afhankelijk van de informatie van zorgaanbieders en of die informatie altijd up-to-date beschikbaar is bij een gemeente is de vraag.

Als er een declaratie voor geleverde zorg binnenkomt bij een gemeente, zou getoetst moeten kunnen worden of die zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Bij gemeenten hebben de wijkteams daar het meeste zicht op, maar of dit in de praktijk altijd getoetst wordt is de vraag.

Gemeenten kunnen redeneren dat een toets of zorg daadwerkelijk geleverd wordt, niet nodig is, omdat er een door een accountant ondertekende assuranceverklaring gevraagd wordt van de zorgaanbieders. Daarmee zou je dan een bepaalde zekerheid hebben dat alles correct is gegaan. Het probleem is echter dat, die verklaring vanuit de zorgaanbieder veel later beschikbaar is, dan dat de gemeente haar eigen goedkeurende verklaring van de accountant moet krijgen. Bovendien is er zeker ten aanzien van 2015 best onzekerheid of alle zorgaanbieders hun assuranceverklaring zullen krijgen. Wat het betekent voor de gemeente als zorgaanbieders de verklaring niet krijgen, is de vraag.

Om goed inzicht te krijgen in het zorgverbruik, zijn gemeenten deels afhankelijk van externe instanties, zoals regionale samenwerkingsverbanden en de Sociale Verzekeringsbank. Of deze instanties hun administraties op orde hebben en up-to-date inzicht hebben in het via hen verzilverde zorggebruik is de vraag.

In 2015 moesten declaratie- en facturatiesystemen tussen zorgaanbieders, regio’s en gemeenten op elkaar aan worden gesloten. Dit is moeizaam verlopen, onder andere doordat de landelijk opgezette gegevensuitwisseling via het zogenaamde Gemeentelijk Gegegevensknooppunt (GGK) langer heeft geduurd dan was voorzien. De mate waarin aanbieders in staat waren (en zijn) om elektronische declaratieberichten te versturen, verschilde. Hierdoor zijn er op veel plaatsen uiteenlopende declaratiemethodieken parallel operationeel. Of op die manier alle declaraties overal op tijd en op de juiste wijze aankomen is de vraag.

Behalve de gemeente (wijkteam) mogen ook o.a. huisartsen doorverwijzen naar zorg. In welke mate en voor welke bedragen dat in een gemeente gebeurt is dikwijls de vraag.

Eerder dit jaar, heeft de VNG overigens een nuttige Modeloplegger Rechtmatigheidseisen Wmo 2015 en Jeugdwet gepubliceerd. Dit stuk helpt gemeenten een heel eind op weg. Of het op dit moment nog helpt om voor 2015 alles op orde te krijgen is natuurlijk wel de vraag.

Dit zijn slechts enkele vragen en zo zijn er nog veel meer te bedenken. Weet u een aantal van de antwoorden of kunt u verder aanvullen? Van mij is dat aan u vraag!

 / Reacties uitgeschakeld voor Decentralisaties en accountant? Het is de vraag…  / in Geen categorie

Comments are closed.