Strategie en sturing sociaal domein

side-proces

Strategie en sturing in het sociaal domein

Sinds de decentralisaties van de zorg in 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein. Hoe hebt u dit opgepakt? Bent u op basis van “trial and error” aan de slag gegaan of hebt u vooraf een blauwdruk laten maken voor de nieuwe werkwijze? Kloppen de aannames die u hebt gedaan en is de visie nog actueel?

Sturen op doelen

Het is belangrijk dat organisaties in het sociaal domein bewust keuzes maken. Waar bent u van en wat wilt u bereiken? Formuleer uw stip op de horizon. Bepaal Kritische Succes Factoren en stel op basis daarvan Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vast, waarop u gaat sturen. In de praktijk blijkt dit vaak lastiger dan het lijkt. Goede indicatoren moeten gaan over dingen die je zelf  als organisatie kunt beïnvloeden en ze moeten praktisch meetbaar zijn.

Meten resultaat

Om te kunnen sturen hebt u managementinformatie nodig. Resultaten moeten zichtbaar worden. Hierbij geldt dat verschillende gebruikers (directie of uitvoering) verschillende soorten van informatie nodig hebben. Om de informatie te genereren zijn vaak duidelijke werkprocessen nodig. Soms ook registratie, al wil iedereen dat zo min mogelijk. De informatie moet gestructureerd worden opgeslagen in systemen en kunnen worden ontsloten via een handzaam dashboard. U moet het nodige organiseren voordat u kunt sturen op cijfers. In het sociaal domein gaat het echter evenzeer om het verhaal achter de cijfers, dus ook daar moet aandacht voor zijn. Als al die informatie is vergaard, dan kunt u bewust gaan sturen en bewaken dat uw strategie wordt gevolgd!

Voor meer info bel nu: 06-81449540 of mail:info@mdva.nl

Meer lezen?
– Hoe verder? Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein. Twaalf interviews met hoofdrolspelers.
Wachtlijst aanpakken is keuzes maken.
Van achter naar voor de tijd is rijp.

strategie en sturing sociaal domein